Engineering

Engineering is the use of scientific principles to design and build machines, structures, and other items, including bridges, tunnels, roads, vehicles, and buildings. The discipline of engineering encompasses a broad range of more specialized fields of engineering, each with a more specific emphasis on particular areas of applied mathematics, applied science, and types of application. See glossary of engineering.

PPP Models Boosting Economic Development in SSA Nations

PPP Models Boosting Economic Development in SSA Nations

Huge assets have been lost by governments and local authorities because of failed public projects. Fundamental inspiration for utilizing PPPs in public projects is their capability to improve value for money (VfM) for shareholders. Principal political contention against PPPs is that privately-owned industries make benefits on public resources. Accompanying chapters present the PPP models, PPP effective experience of chosen nations, and the execution of PPP models in SSA nations in transport and ports, energy, water, health, agribusiness, education and housing sectors. Approaches to guarantee their positive effect on the value produced for the public in the various sectors are proposed. In transport projects, political responsibility by an intra-agency planning board of trustees accountable for contract building and shareholder commitment is required. In health projects, the choice of improving existing establishments is desirable over costly new establishments. In education to incorporate the most vulnerable and impeded communities is required. In energy ventures to meet social and environmental targets in the contract is required. In water projects, the capacity of the administrator to create benefits must be straightforwardly identified with performance. In housing projects relevant planning and execution guarantee high public value.

Dizertačná práca: Technologický vývoj v sektore informačných a komunikačných technológií a z toho plynúce zmeny v správaní ich používateľov

Dizertačná práca: Technologický vývoj v sektore informačných a komunikačných technológií a z toho plynúce zmeny v správaní ich používateľov

Východiskovú situáciu možno zhrnúť takto: celá oblasť informačných a komunikačných technológií (IKT) tvorí v druhom desaťročí 21. storočia významnú súčasť bežného kancelárskeho prostredia vo vyspelých krajinách i v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách. Aj rýchlo napredujúca globalizácia sa v zásadnej miere opiera o dynamicky sa šíriaci a funkčný sektor informačných a komunikačných technológií. Cieľom tejto práce je zistiť, aké dôsledky so sebou prináša používanie informačných a komunikačných technológií, a to tak hardvéru, ako aj softvéru, či je ich používateľom známe, aký so sebou prinášajú efektívny prospech, aké dôsledky by malo ich prípadné nepoužívanie, a či sú si používatelia naozaj vedomí rôznych priamych a nepriamych dopadov týchto technológií. Pritom sa uplatní postup, v ktorom sa tieto dopady rozpracujú teoreticky na základe rešerše literatúry k téme. Takto získané poznatky tvoria základ vykonaného empirického skúmania. Získané výsledky tejto práce sú tak jednoznačné, ako aj v jednotlivých aspektoch veľmi pozoruhodné. Tak zodpovední riadiaci pracovníci, ako aj používatelia celkovo potvrdili, že sa na úrovni riadenia neskúmajú priame a nepriame dôsledky používania informačných a komunikačných technológií. Vo vykonanom skúmaní sa jednoznačne doložilo, že s tým súvisiace dopady, ako významné ochorenia zamestnancov, vznikajúce náklady pre zamestnávateľov a všeobecná záťaž dotknutých osôb nezohrávali v úvahách osôb vykonávajúcich príslušné rozhodnutia prakticky žiadnu úlohu. Výsledky tejto práce tak umožňujú revidovať a presmerovať postoje zamestnávateľov vo vzťahu k dnešným spôsobom používania informačných a komunikačných technológií ich zamestnancami a k ich rôznym dôsledkom.